Regulamin

                                     

 

Regulamin sklepu internetowego

 

 

 

Sklep internetowy Se-Mi Kwiatkowska Małgorzata dostępny pod adresem internetowym se-mizbiornikinapaliwo.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Kwiatkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Se-Mi” Kwiatkowska Małgorzata, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.gospodarki NIP 5342164061, REGON 369261424

 

                                                                                          § 1 Definicje

 

1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Se-Mi” Kwiatkowska Małgorzata, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5342164061, REGON 369261424

2. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym se-mizbiornikinapaliwo.pl za pośrednictwem którego Klient może zamawiać towar

6. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

                                                                                       § 2 Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Brwinów 05-840 ul. Biskupicka 25/4

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: michal.kwiatkowski78@wp.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 519-405-110

 4. Numer fax Sprzedawcy -----------

 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 61 1140 2004 0000 3102 7738 0707

 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie

                                           

                                                                                       § 3 Wymagania techniczneDo korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Explorer 8.0 lub nowsza; Firefox 3.6 lub nowsza; Opera 9.0 lub nowsza

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

 

                                                                                                           § 4 Informacje ogólne1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta,albo zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

 

                          § 5 Zakładanie Konta w Sklepie1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: 

a. adres e-mail

b. imię

c. nazwisko

d. telefon kontaktowy

e. dane adresowe klienta

f. dane adresowe wysyłki (jeżeli adres wysyłki  jest inny niż adres klienta) 

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 2.                                  § 6 Zasady składania ZamówieniaW celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu w przypadku zakupu akcesoriów)), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

3. Następnie należy przejść do podsumowania, gdzie trzeba sprawdzić wszystkie podane wcześniej dane kupującego i przesyłki, jeżeli wszystko się zgadza potwierdzić zamówienie.

4. Na podany wcześnie adres e-mail przyjdzie informacja potwierdzająca złożenie zamówienia.


                                                                      § 7 Oferowane metody dostawy oraz płatnościKlient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu

1. zbiorniki na paliwo dostarcza producent lub sprzedawca zbiornika.

2. akcesoria do zbiorników dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, DHL, POCZTA POLSKA) lub innej metody uzgodnionej wcześniej ze sprzedawcą.

3. płatność za produkt dokonywana jest przelewem na podane konto sprzedawcy , gotówką (do 15000 pln) w momencie dostarczenia produktu do klienta lub w systemie ratalnym za pośrednictwem mRaty.

4. płatności za akcesoria do zbiorników dokonywane są przelewem na wskazane konto sprzedawcy lub za pobraniem w momencie odbioru przesyłki.

5. w momencie wyboru opcji przelew zamówienie jest wysłane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy.

6. w momencie wyboru systemu ratalnego mRaty należy postępować zgodnie z procedurą wyświetlaną w trakcie rejestracji systemu ratalnego.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu w opisach sprzedawanych produktów.

 

                               § 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca telefonicznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie .

3. Na podany wcześniej adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie wpłynięcia zamówienia. 

     Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie jest umową handlową.

     Sprzedający do momentu osobistego potwierdzenia zamówienia na adres e-mail ma prawo odstąpić od  przyjęcia zamówienia.

4. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie

określonym w opisie produktu. - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy dostawie produktu, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze produktu(do 15000 pln)

d. płatności ratalnej, Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą  mRata dotyczącą sprzedaży ratalnej przez bank.

4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem

dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma

możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia wpływu należności na konto sprzedawcy.

b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży,

c. w przypadku wybrania systemu mRaty od dnia wpływu nalezności na konto sprzedawcy.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski

 

                                                                                                                §9 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Klient  może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podani jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 

3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy  wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy     

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.           Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

g. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Klient zobowiązany jest do dostarczenia Produktu na koszt własny na adres:

Grudów 1/2

05-840 Brwinów

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi:

a. w  której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy.

                                                                                           §10 Reklamacja i gwarancja

1. sklep se-mizbiornikinapaliwo  nie jest producentem Towarów i nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi Producent sprzedawanego  Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. 

2. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną określa Kodeks Cywilny (art.556-576)

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  a  jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

                                                                                             §11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący
przesyłki na zlecenie Administratora.

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

                      §12 Postanowienia końcowe
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy se-mizbiornikinapaliwo zawierane są w języku polskim.
 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 


 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl